Οι πληρωμές σας υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες πιστοποίησης κατόχου κάρτας Verified by Visa και MasterCard SecureCode των Οργανισμών Πληρωμών Visa και MasterCard αντίστοιχα.

Χρηματοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία covid-19, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΕΣΠΑ